Logowanie

 

KONCEPCJA PRACY

 

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku

 

1. MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje harmonijny rozwój: ciała, ducha i rozumu. Dba o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to: „Zabawa to praca dziecka, to jego zawód i życie”. P. Kiergomart


2. WIZJA PRZEDSZKOLA (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.)

→ ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Buku zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalistę w zakresie terapii pedagogicznej, logopedę, specjalistę w zakresie śpiewu. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania i edukacji, promocji i ewaluacji, pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania, nagradzania i wspomagania.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

→ ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole i radzenia sobie w nowych sytuacjach. Przedszkole bada tęgotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady są następujące:

Wychowujemy w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości.
Uczymy kochać Boga i ludzi.
Podejmujemy wysiłek na drodze wychowania moralnego i organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji przez dziecko.
Zaspokajamy potrzeby dziecka.
Organizujemy jego aktywność.
Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość chrześcijańską, narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców.

→ KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU


Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

1. Metody czynne:

- metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda kierowana własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

- metoda ćwiczeń utrwalających.

 

2. Metody oglądowe:

- osobisty przykład nauczyciela,

- obserwacja i pokaz,

- udostepnianie sztuki/ dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literacki, koncerty muzyczne.

 

3. Metody słowne:

- rozmowy,

- opowiadania.

- zagadki,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

- metody żywego słowa.

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 

  •   -  metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,

  •   -  wychowanie przedszkolne wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

   DPN-5002-19/08

  •   -  program nauczania czytania i pisania wg B. Rocławskiego

  •   -  system edukacji przez ruch K. Wlaźnik,

  •   -  metodę projektu,

  •   -  twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, ,

  •   -  metody aktywizujące,

  •   -  aktywne słuchanie muzyki

  •   -  techniki twórczego myślenia.

→ WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości: spotkania opłatkowe, Jasełka, bale karnawałowe, dzień babci i dziadka, piknik przedszkolny połączony z dniem mamy i taty, pożegnanie przedszkolaków, zajęcia warsztatowe. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości.

 

→ PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

Lp.

 

Tytuł programu

 

Autor

 

Wydawnictwo

 

Nr dopuszczenia dyrektora

1.

„Nauka czytania i Pisania

B. Rocławski

Glotispol

3/2011

2.

Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej

bł. Edmunda Bojanowskiego

M. Opiela, M. Kaput,
A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

 

3/2011

 

3.

 

„Dziecięca Matematyka”

„Program wychowania i kształcenia sześciolatków w przedszkolach, w klasach zerowych i w placówkach integracyjnych”

E. Gruszczk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, G. Grabowska

WSiP

3/2011

4.

„Bóg kocha dzieci”

E. Osewska, Ks. J. Stala

Jedność

3/2011

 

„W świecie mojego Boga”

S. M. Najowicz M. Żołowicz

 

Jedność

 

3/2011

 

5.

„Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”

M. Kwaśniewska, W. Żaba –Żabińska Cz. Cyrański

MAC

3/2011

 

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma swojego Patrona, oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

-  Festyn Parafialny,

-  Dzień Patrona,

-  Dzień Edukacji Narodowej,

-  Wspólne imieniny,

-  Cudowny Medalik,

-  Spotkanie z św. Mikołajem,

-  Jasełka,

-  Spotkanie opłatkowe,

-  Bal karnawałowy,

-  Biesiada z Babcią i Dziadkiem,

-  Misterium Wielkanocne i święconka,

-  Szukanie zajączka,

-  Olimpiada Sportowa,

-  Dzień Mamy i Taty,

-  Dzień Dziecka,

-  Pożegnanie dzieci i zakończenie roku przedszkolnego.

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez stronę internetową, udział w uroczystościach państwowych i kościelnych z sztandarem przedszkolnym, na którym widnieje św. Wincenty a Paulo - patron przedszkola, udział w występach dla społeczności lokalnej, a także gazetkę informacyjną oraz koszulki z logo.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:

- rozróżnia i kieruję się wartościami chrześcijańskimi,
- jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych, - ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
- potrafi współdziałać w zespole,
- jest zainteresowany nauką i literaturą,
- jest samodzielny,
- jest aktywny w podejmowaniu działań, - lubi działania twórcze,
- jest wrażliwy estetycznie,
- akceptuje zdrowy styl życia,
- ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
- cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, - czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2011/2012–2012/2013:

  1. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

  2. Wdrożenie w przedszkolu koncepcji rozwoju zrównoważonego.

  3. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa

   pedagogicznego w przedszkolu.

  4. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.