Logowanie

 

Program edukacyjny

 

Przedszkole nasze jest Przedszkolem Publicznym - placówką wychowawczo - dydaktyczną której zadaniem jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka. Co roku około 90 dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczy się tu kochać Boga i ludzi. Podejmujemy wysiłki na drodze wychowania moralno - społecznego. Ich celem jest przede wszystkim wychowanie religijne dziecka i skierowanie Jego uczuć do Boga, Ojczyzny i bliźniego do wszystkiego co szlachetne i piękne.

Praca wychowawczo - dydaktyczna odbywa się w oparciu o ramowy rozkład dnia - dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Przedszkole realizuje swe zadania w ścisłym współdziałaniu z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi.

 

"ZABAWA TO PRACA DZIECKA TO JEGO ZAWÓD I ŻYCIE" P. KIERGOMART

Proponujemy program, który przez zabawę umożliwia dzieciom:

 • rozwijanie pozytywnego obrazu własnej osoby,
 • obserwację otoczenia i uczenie się od niego,
 • współpracę z innymi,
 • rozwój samodzielności,
 • umacnianie więzi rodzinnych i społecznych.

 

W pracy dydaktyczno - wychowawczej uwzględniamy programy:

 • Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego - 
  M. Opiela, M. Kaput, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik

 • Nauka czytania i pisania prof. B. Rocławskiego,

 • Edukacja matematyczna prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej.

 

Daje to dzieciom rzetelne podstawy czytania i pisania tak, by mogły osiągnąć dojrzałość szkolną.

Nasza placówka podejmuje wysiłek na drodze wychowania moralno -

społecznego w myśl zasady:

 

"Miłuj bliźniego jak siebie samego".

 

 

Nauczyciele kierują uczucia dziecka do Boga, Ojczyzny, bliźniego i do wszystkiego co piękne i szlachetne. Założenia te zawarte są przede wszystkim w Statucie Przedszkola. Wszystkie grupy objęte są nauką religii.

 

 

Dzieciom zapewniamy:

  • zajęcia umuzykalniające i teatralne,

  • zajęcia plastyczne,

  • nauka języka angielskiego,

  • opiekę logopedyczną,

  • wizyty w teatrach, muzeach, galeriach,

  • wycieczki i pielgrzymki do sanktuariów razem z rodzicami,

  • zajęcia gimnastyczne na sali w Szkole Podstawowej.