Logowanie

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny,

Wszechmogący i miłosierny.

Dasz mi grzechów odpuszczenie,

Łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję,

Jednak nad wszystko miłuję,

Nad wszystko, co jest stworzone,

Boś Ty dobro nieskończone.

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,

W Trójcy jedyny, prawdziwy.

Wierzę, coś objawił, Boże.

Twe słowo mylić nie może.

AKT ŻALU

Ach, żałuje za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłości mnie, grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

nadzieja

 

ANIOŁ PAŃSKI

V: Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryji.

R: I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo...

V: Oto ja służebnica Pańska.

R: Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo...

V: A słowo stało się ciałem.

R: I mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo...

V: Módlmy się. Łaskę twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna twojego, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R: Amen

 

CZTERY CNOTY GŁÓWNE

1. Roztropność.

2. Sprawiedliwość.

3. Umiarkowanie.

4. Męstwo.

glowne prawdy wiary 1

 

DUSZO CHRYSTUSOWA

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku chrystusowego obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalać się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do Siebie, Abym ze Świętymi twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen.

 

 

EGZORCYZMY LEONA XIII

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nasza obrona. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

 

GŁÓWNE PRAWDY WIARY

 

1. Jest jeden Bóg.

 

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

 

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

 

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.

 

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

 

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

 

 

GRZECHY CUDZE

 

1. Namawiać kogoś do grzechu.

 

2. Nakazywać grzech.

 

3. Zezwalać na grzech.

 

4. Pobudzać do grzechu.

 

5. Pochwalać grzech drugiego.

 

6. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.

 

7. Nie karać za grzech.

 

8. Pomagać do grzechu.

 

9. Usprawiedliwiać czyjś grzech.

 

 

 

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

 

1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.

 

2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.

 

3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.

 

4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.

 

5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.

 

6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

 

 

 

GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘ DO NIEBA

 

1. Rozmyślne zabójstwo.

 

2. Grzech sodomski.

 

3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.

 

4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

 

 

 

KRÓLOWO NIEBA

 

V: Królowo nieba, wesel się, alleluja.

 

R: Albowiem któregoś nosić zasłużyła, alleluja.

 

V: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.

 

R: Módl się za nami do Boga, alleluja.

 

V: Raduj się i wesel, o Panno Maryjo, alleluja.

 

V: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

 

R: Amen

 

 

 

MODLITWA PAŃSKA

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen

 

 

 

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

 

NAJPRZEDNIEJSZE DOBRE UCZYNKI

 

1. Modlitwa.

 

2. Post.

 

3. Jałmużna.

 

 

 

OSIEM BŁOGOSŁAWIEŃSTW

 

1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 

2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

 

3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

 

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

 

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

 

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

 

7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

 

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 

 

 

OSTATECZNE RZECZY CZŁOWIEKA

 

1. Śmierć.

 

2. Sąd Boży.

 

3. Niebo albo piekło.

  

 

 

POZDROWIENIE ANIELSKIE

 

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

 

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

1. Pycha.

2. Chciwość.

3. Nieczystość.

4. Zazdrość.

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.

6. Gniew.

7. Lenistwo.

siedem grzechow

 

 

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

 

1. Chrzest.

 

2. Bierzmowanie.

 

3. Najświętszy Sakrament.

 

4. Pokuta.

 

5. Namaszczenie chorych.

 

6. Kapłaństwo.

 

7. Małżeństwo.

 

 

 

SKŁAD APOSTOLSKI

 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryji Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

 

 

 

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO CIAŁA

 

1. Głodnych nakarmić.

 

2. Spragnionych napoić.

 

3. Nagich przyodziać.

 

4. Podróżnych w dom przyjąć.

 

5. Więźniów pocieszać.

 

6. Chorych nawiedzać.

 

7. Umarłych grzebać.

 

 

 

UCZYNKI MIŁOSIERNE CO DO DUSZY

 

1. Grzeszących upominać.

 

2. Nieumiejętnych pouczać.

 

3. Wątpiącym dobrze radzić.

 

4. Strapionych pocieszać.

 

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

 

6. Urazy chętnie darować.

 

7. Modlić się za żywych i umarłych.

 

 

 

WYZNANIE WIARY (Credo)

 

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

 

 

 

WYZNANIE WIARY ŚW. ATANAZEGO

 

Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary. Jeżeli jej w całości i bez skazy nie zachowa, z pewnością na wieki zginie. Otóż wiara katolicka wymaga, byśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności. Ani osób pomiędzy sobą nie mieszając, ani też nie rozdzielając istoty. Inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego; Lecz Ojca i Syna i Ducha Świętego jedno jest bóstwo, równa chwała i współwieczny majestat. Jaki Ojciec, taki jest i Syn, taki też Duch Święty. Niestworzony Ojciec, niestworzony Syn, niestworzony Duch Święty. Niezmierny Ojciec, niezmierny Syn, niezmierny Duch Święty. Wieczny Ojciec, wieczny Syn, wieczny jest Duch Święty. A przecież nie ma trzech wiecznych, ale jeden wieczny. Jak również nie ma trzech niestworzonych, ani trzech niezmiernych, lecz jeden niestworzony i jeden niezmierny. Podobnie wszechmocny Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny Duch Święty. A przecież nie ma trzech wszechmocnych, lecz jeden wszechmocny. Tak też Bogiem jest Ojciec, Bogiem jest Syn, Bogiem i Duch Święty. A przecież nie ma trzech Bogów, lecz jeden jest Bóg. Tak też Panem jest Ojciec, Panem jest Syn, Panem i Duch Święty. A przecież nie ma trzech Panów, lecz jeden jest Pan, Jak bowiem każdą osobę oddzielnie prawda katolicka Bogiem i Panem nazywać nam każe. Tak znowu trzech Bogów, albo Panów religia katolicka wyznawać zabrania. Ojciec przez nikogo nie jest uczyniony, ani stworzony, ani też zrodzony. Syn jest przez samego Ojca nie uczyniony, ani stworzony, ale zrodzony. Duch Święty jest od Ojca i Syna nie uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodzący. Więc jeden Ojciec, nie trzech Ojców j jeden Syn, nie trzech Synów; jeden jest Duch Święty, nie trzech Duchów Świętych. I nic w owej Trójcy nie jest wcześniejsze, albo późniejsze, nic większe lub mniejsze, ale wszystkie trzy osoby są sobie współwieczne i całkiem równe. Tak, iż ostatecznie, jak już powiedziano, czcić powinniśmy i jedność w Trójcy, i Trójcę w jedności. Kto zatem pragnie być zbawiony, takie o Trójcy świętej niech ma przekonanie. Lecz również niezbędne jest do wiecznego zbawienia, by także we wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa wierzył należycie. Otóż wiara prawdziwa od nas się domaga, byśmy wierzyli i wyznawali, że Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem. Jest Bogiem z istoty Ojca przed wiekiem zrodzonym, jest człowiekiem z istoty matki narodzonym w czasie. Prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, złożonym z duszy rozumnej i z ludzkiego ciała. Równy Ojcu pod względem bóstwa, mniejszy od Ojca wedle człowieczeństwa. Choć On atoli jest Bogiem i człowiekiem, nie dwu jest Chrystusów, ale jeden Chrystus. Jeden zaś nie dlatego, jakoby się bóstwo zmieniło w człowieka, ale dlatego, że ludzką naturę Bóg przybrał na siebie. Jeden całkowicie, nie przez zlanie się natur, ale przez jedność osoby. Albowiem jako dusza rozumna i ciało jednego tworzą człowieka, tak Bóg i człowiek jednym jest Chrystusem. On poniósł mękę za nasze zbawienie; zstąpił do otchłani; trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmocnego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. A na Jego przyjście wszyscy ludzie w swoich ciałach mają z martwych powstać, by zdać rachunek z własnych uczynków. Ci, co dobrze czynili, wejdą do żywota wiecznego, a którzy źle czynili, pójdą w ogień wieczny. Takie są dogmaty katolickiej religii; a kto by w nie ściśle i mocno nie wierzył, zbawić się nie może.